Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie
tussen Hair & Beauty Lounge en een cliënt waarop Hair & Beauty Lounge deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Privacyverklaring Inspanningen Hair & Beauty Lounge
Hair & Beauty Lounge zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de
op dat moment bekende stand van de wetenschap. Hair & Beauty Lounge zal
zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Afspraken/Huisregels
Wanneer u een afspraak maakt betekent dit dat u akkoord gaat met onderstaande huisregels :

 • U komt maximum 15 min. te vroeg & 0 tot maximum 15 min. te laat
 • Bent u meer dan 15 min. te laat & heb ik een aansluitende klant wordt de afspraak geannuleerd. U kan dan gewoon een nieuwe afspraak maken wanneer de planning dit toelaat
 • Kindjes mogen meekomen maar de eventuele schade die wordt aangericht moet worden vergoed
 • Enkel CASH betalingen worden aanvaard

Adresgegevens nieuwe klant

Elke nieuwe klant die een afspraak wenst te maken dient zijn volledige adresgegevens & telefoonnummer te bezorgen, zonder deze gegevens kan er geen afspraak gemaakt worden. Deze gegevens blijven uiteraard vertrouwelijk en zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Annulatie

Annulaties dienen minstens 24u op voorhand door de klant te worden doorgegeven en dit enkel telefonisch. Bij laattijdige verwittiging (zonder bewijs van overmacht) of bij no-show wordt het volledige bedrag van de behandeling (bij gelnagels) of €50 (bij hairextensions) bij uw volgende afspraak aangerekend of via factuur aan u bezorgd.

Betaling
Hair & Beauty Lounge vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de  aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient  direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele  producten contant te voldoen.

 

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet haar-& nagelstudio Hair & Beauty Lounge vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Hair & Beauty Lounge aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van behandelingen.

Hair & Beauty Lounge neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een (al dan
niet geautomatiseerd) klantensysteem/klantenkaart. Hair & Beauty Lounge behandelt de gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hair & Beauty Lounge zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

Geheimhouding
Hair & Beauty Lounge is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit  uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van en  wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Hair & Beauty Lounge wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Hair & Beauty Lounge is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hair & Beauty Lounge is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte  onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijk aandoeningen,  medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Hair & Beauty Lounge is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar  de studio.

Garantie
Hair & Beauty Lounge geeft de cliënt garantie op de behandeling en  de producten. Deze garantie vervalt indien:

 • Bij zwangerschap
 • Bij gebruik van medicatie
 • Bij nagelbijters
 • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio,
  zonder vooroverleg met Hair & Beauty Lounge
 • De cliënt  zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft
  gewerkt.
 • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten, of opzettelijk heeft
  afgebroken/beschadigd.
 • De cliënt andere producten dan de door Hair & Beauty Lounge geadviseerde
  heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft
  opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • Beschadiging & diefstal

Hair & Beauty Lounge heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt  een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig  mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden  aan de eigenaar van Hair & Beauty Lounge. Indien een klacht gegrond is, zal Hair & Beauty Lounge de behandeling opnieuw verrichten zoals  overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is  geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

Nail  art
Indien haar-& nagelstudio Hair & Beauty Lounge een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de  cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op  aangebrachte nail art motieven berust bij haar-& nagelstudio Hair & Beauty Lounge.

Indien de cliënt  de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf  toestemming gevraagd worden aan Hair & Beauty Lounge, deze kan hiervoor  een redelijke vergoeding eisen.

Behoorlijk  gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare
normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Hair & Beauty Lounge het recht de cliënt de toegang tot het salon te weigeren  onder opgave van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Hair & Beauty Lounge en de cliënt is het Belgisch recht  van toepassing. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de  versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de  overeenkomst.